POP Brasschaat

Een POP in zorgregio Brasschaat?!

Sinds de start van SEL Amberes  (het samenwerkingsinitiatief eerstelijnsgezondheidszorg) in zorgregio  Brasschaat, is het steeds onze ambitie geweest om het regionale werkveld  bij elkaar te brengen. Dit trachten we te verwezenlijken door middel  van een plaatselijk overlegplatform, oftewel een POP!

Elkaar leren kennen, in  dialoog gaan, samenwerking organiseren, informatie uitwisselen, vorming  krijgen... rond de gemeenschappelijke thema’s ‘thuiszorg’,  ‘gezondheidszorg’ en ‘welzijn’ …  Mooie uitgangspunten die volgens SEL  Amberes verwezenlijkt kunnen worden aan de hand van een thematische,  interactieve en praktijkgerichte samenkomst.

Een eerste kick-off  vergadering in mei 2016 leerde ons dat de nood aan regionale contacten  tussen hulpverleners onderling, groter is dan gedacht. Wie is die  persoon achter de e-mail? Waarvoor kan ik bij hen terecht? Waarover gaat  hun nieuw project? Zulke zaken trachten we in de toekomst aan bod te  laten komen tijdens een gecoördineerd netwerkmoment. Voorafgaand laten  we plenair een specifiek vormingsthema aan bod  komen, dat we zo  regionaal mogelijk invullen.

Concreet?

3 à 4 keer per jaar wordt een  POP georganiseerd. Dit rond een thema dat door jullie gekozen werd.  Nieuwe suggesties en ideeën zijn daarnaast steeds welkom! Na het  vormingsmoment volgt een netwerksessie. Dit telkens rond de middag, met  een broodje, zodat de belasting voor het werk minimaal blijft.

Iedereen die werkt in de  eerste-, tweede- en derdelijn is welkom, zolang je werkzaam bent in één  van de volgende 6 gemeentes: Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen,  Stabroek en Wuustwezel.

Wens je meer informatie, wil  je voor de volgende POP een uitnodiging ontvangen of wil je meewerken  aan de inhoud van zo’n POP? Neem dan contact op met je plaatselijke  SEL-coördinator Stef Spiessens.