Zorgstrategisch plan zorgregio Brasschaat

De gemeenten die betrokken zijn in dit zorgstrategisch plan zijn Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Stabroek en Wuustwezel, de huidige zorgregio Brasschaat.  De zorgregio heeft reeds een geschiedenis van samenwerking en overleg op het niveau van de lokale besturen en OCMW’s, om het sociale beleid op elkaar af te stemmen.

De uitdagingen in de zorg- en welzijnssector nopen de diverse actoren om op een stap verder te gaan, en op een meer systematische manier samen te werken.

Naast de lokale besturen zijn ook CAW Antwerpen, SEL Amberes en het regionale ziekenhuis KLINA als regionale partners in zorg en welzijn mee betrokken bij de start van dit bovenlokaal initiatief. De provincie verleent zijn steun aan het project door middel van de ondersteuning en coaching van een procesbegeleider.

Het project “Samen Zorgkrachtig” heeft tot doel om als lokale besturen in een partnerschap met de regionale en plaatselijke zorgactoren te komen tot een geïntegreerde en overkoepelende zorg- en welzijnsstrategie.

Het gezamenlijk inventariseren en ik kaart brengen van  zorgvraag en -aanbod en het samen nadenken over leemtes en overlappingen, zal de behoeftes aan zorg en ondersteuning verduidelijken. Van daaruit zullen de diverse actoren acties formuleren, de rollen vastleggen en de financiële engagementen uitspreken die ieder kan spelen bij de invulling van die noden.

Het bepalen van een overkoepelende beleidsstrategie voor zorg en welzijn is er uiteindelijk op gericht om het aanbod aan kwaliteit te laten winnen, in te spelen op nieuwe noden en de toegankelijkheid voor elke individuele zorgvrager te verhogen.

SEL Amberes heeft, naast zijn plaats binnen de stuurgroep van het zorgstrategisch plan, ook de trekkersrol van de werkgroep “Ouderenzorg” op zich genomen, samen met het OCMW van Kapellen. 

Verder zijn er werkgroepen opgericht rond volgende thema’s :


-          Gezondheid (olv van KLINA)

-          Armoede (olv van OCMW Stabroek)

-          Woonbeleid (olv van CAW Antwerpen)


Deze werkgroepen zijn  een dynamisch geheel van alle stakeholders in de regio, met een erg grote diversiteit in beroepsgroepen. Op die manier kunnen de problemen, noden, verwachtingen vanuit alle mogelijke hoeken geanalyseerd worden om op die manier tot zo compleet mogelijke oplossingen te komen, die door een breed werkveld gedragen worden.

Op 18 december 2017 zal op een plenair moment een voorstelling gegeven worden van het “uiteindelijke” zorgstrategisch plan. Dit is echter geen eindpunt, maar een aanzet tot het steeds opnieuw evalueren van de bestaande situatie om te komen tot steeds groeiende dynamische samenwerking tussen alle actoren op het werkveld.


Hier in 10 minuten alles wat je moet weten over het zorgstrategisch plan van zorgregio brasschaat.