Nieuwe vergoedingssysteem MDO

Nieuwe vergoedingssysteem MDO


De huidige manier van financiering van SEL-, GDT-overleg en PSY-MDO en de administratieve verwerking van deze dossiers door SEL Amberes is op 30 april 2020 geeindigd.


Sinds 1 mei 2020 ging een nieuw vergoedingssysteem voor multidisciplinair overleg in de thuissituatie van start. Het gaat om een overgangsvorm die zal lopen tot het moment waarop de (definitieve) financiering m.b.t. zorgcoördinatie en casemanagement van start gaat.


In deze overgangsvorm zullen de erkende overlegorganisatoren zelf de administratieve verwerking van de door hen georganiseerde MDO’s op zich nemen. Dit zal ondersteund worden door het Team Eerstelijn van het Agentschap Zorg en Gezondheid.


We zetten de belangrijkste punten en wijzigingen uit de nieuwe regelgeving op een rij:


Het multidisciplinair overleg kan plaatsvinden voor eender welk type van persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag. Uitgangspunt van elk multidisciplinair overleg is het afstemmen van de zorg en ondersteuning voor deze persoon in zijn thuissituatie. Dit betekent geen onderscheid meer tussen een MDO/GDT en een PSY MDO.


De criteria voor vergoedbaar overleg zijn de volgende:


1. Naast de persoon zelf (of zijn (wettelijke) vertegenwoordiger), de mantelzorger (indien aanwezig) en de overlegorganisator nemen vertegenwoordigers van minimaal drie verschillende disciplines deel.


2. De huisarts wordt altijd uitgenodigd en is bij voorkeur fysiek aanwezig. Indien dit niet kan, wordt de huisarts bij het overleg betrokken via een videogesprek. Indien ook een videogesprek niet mogelijk is, wordt de huisarts telefonisch bij het gesprek betrokken (met telefoon op speaker, zodat alle aanwezigen elkaar kunnen horen en in gesprek kunnen gaan met elkaar). Bij overleg rond een persoon met een psychiatrische problematiek kan de huisarts vervangen worden door de psychiater. De mogelijkheid tot video- en telefoongesprek wordt ook aan de psychiater geboden.
BELANGRIJK: Indien de huisarts niet deelneemt (fysiek of videogesprek), kan er geen vergoeding voor het overleg toegekend worden! Bij deelname via videogesprek, moet een verklaring op eer toegevoegd worden aan het overleg.


3. Er wordt 1 overleg per persoon per jaar (periode van 365 dagen) vergoed.


De vergoeding voor het overleg wordt eveneens aangepast.


Er worden drie rollen voorzien en vergoed :


• Overlegorganisator: 120€ per overleg


• Zorgbemiddelaar: 40€


• Deelnemer(s): 25€ voor maximaal 4 deelnemers per overleg. Hiervoor wordt gewerkt met een cascadesysteem.


De vergoedingen worden geïndexeerd.


Voor de maanden mei en juni 2020 komt ook digitaal multidisciplinair overleg in aanmerking voor een vergoeding.


Meer informatie hierover kan u terugvinden op de website van het Agentschap ZORG EN Gezondheid via deze link:


https://www.zorg-en-gezondheid.be/multidisciplinair-overleg-vanaf-1-mei-2020-een-nieuw-vergoedingssysteem


SEL Amberes heeft de afgelopen jaren sterk ingezet op de organisatie van kwalitatieve overleggen bij de afstemming van zorg in complexe thuiszorgsituaties. Deze MDO’s worden in het werkveld als een grote meerwaarde ervaren.


Wij wensen alle partners uit de zorg- en welzijnssector die meegewerkt hebben aan de uitbouw van een sterke eerste lijn met het MDO als belangrijke tool hiervoor nadrukkelijk te bedanken. Hiernaast wensen wij de overlegorganisatoren te bedanken voor de jarenlange fijne samenwerking.


We hopen dan ook dat in de toekomst hier blijvend zal op ingezet worden.